Bondi Rescue

Bondi Rescue

Summary

The day-to-day work of lifeguards patrolling Bondi Beach in Australia