Live Abu Dhabi T10 Cricket

Team Abu Dhabi v Qalandars

Series 2019 - Episode 3 Team Abu Dhabi v Qalandars