Dragon Egg Kapow!

Series 1 - Episode 18 Dragon Egg Kapow!