Louis Theroux: Miami Mega Jail

Louis Theroux: Miami Mega Jail

Summary

Louis Theroux examines Miami County Jail