Video clips are automatically supplied by broadcasters and distributors. RadioTimes.com is not responsible for the clip's contents.
Episode 1

Episode 1

ADVERTISEMENT

Summary

A bheil sibh ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh feumach air misneachd gus ur Gàidhlig a chleachdadh? Ma tha, 's ann dhuibhse a tha Beag air Bheag, sreath gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Gach seachdain, treòraichidh Iain Urchardan sibh tro chòmhraidhean agus tro aithrisean a bhios feumail dhuibh nur n-ionnsachadh. Beag air bheag, cuiridh sibh ri ur comasan ann a bhith a' bruidhinn Gàidhlig. Anns a' chiad phrògram ann an sreath ùr, cluinnear criomagan à tasglan Radio nan Gàidheal le mìneachadh air cuid de na puingean cànain a tha a' togail ceann annta, bidh an t-Ollamh Michel Byrne a' tilleadh le Oisean a' Ghràmair agus bidh Ruairidh MacIlleathainn a' toirt sùil air cuid de na h-ainmean àite a tha a' nochdadh air mapaichean na h-Alba. Cuideachd sa phrògram seo, bidh Iain a' coinneachadh ri neach-ionnsachaidh na seachdain, Pàdraig Yancey às na Stàitean Aonaichte agus a' cluinntinn mu a roghainnean ciùil agus bidh Catrìona Mhoireach a' lìbhrigeadh a' chiad fhear ann an sreath ùr de leasanan goirid do luchd-ionnsachaidh air a bheil Blasad Beag. Presenter John Urquhart guides learners through the intricacies of Gaelic language, dialects, idioms and sayings. The first programme of the new series introduces Blasad Beag, a brand-new weekly feature for beginners presented by Catriona Murray, and also sees the return of resident grammer expert, Dr Michel Byrne, and of Roddy Maclean who takes a weekly look at some of Scotland's Gaelic placenames. This week's programme also features BBC archive material which is used to illustrate some of the complexities of the language along with an interview with learner of the week, American Patrick Yancey, who shares his learning experience.